NORMATIVA

1. NORMES GENERALS
L’horari de la instal·lació és de dilluns a divendres de 7 h a 23h, dissabtes de 8 h a 20 h i diumenges i festius de  9 h a 14 h.
No està permès fumar a cap espai de la instal·lació, inclosa la zona de solàrium i vènding.
Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos pigall.
El carnet d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona suposarà la baixa del titular.
Els abonats menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta per a poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan aquests participin en alguna activitat dirigida específica per a aquestes franges d’edat.
És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.
Duet Sports es reserva el dret de modificar el programa d'activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.
Els cursets de natació són de caràcter trimestral, coincidint amb el calendari escolar, exceptuant els d’estiu.

Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el centre no se’n pot fer responsable dels objectes.
Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat.
Al punt de servei d’atenció a l’abonat, hi ha a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments i/o reclamacions.
L'ús dels espais o serveis esportius per part dels clients s'haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota. En cas contrari pot suposar la baixa de l'abonament.
La quota mensual d'abonament està calculada incloent-hi l'adaptació de la oferta d'espais i activitats durant els períodes estivals i les parades tècniques necessàries.
El no compliment d'algun dels requisits d'aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d'accés al centre esportiu.

2. TRÀMITS ADMINISTRATIUS
En el moment de la inscripció cal facilitar la fotocòpia del DNI i les dades del Banc o Caixa per tal de domiciliar els rebuts.

L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

Els abonats menors de 4 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 4 anys.

L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament de la quota, cal abonar-lo a recepció per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’usuari.
L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit abans del dia 20 del mes en curs.
De la mateixa manera, quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.
En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a la organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.
Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3 € per la seva nova tramitació administrativa.
Només es concediran baixes temporals per motius mèdics i/o justificats. Aquestes tindran una vigència mínima de 1 mesos i màxima de  3, a partir de la qual l’abonat haurà de decidir si causa baixa definitiva o continua com abonat en actiu.

Els preus de cada modalitat d’accés seran revisats i actualitzats periòdicament.

Duet Sports Portitxol es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.


3. VESTIDORS
Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.
Està prohibit MENJAR o fumar dins dels vestidors.
Els infants menors de 5 anys podran entrar al vestuari corresponent amb el pare o mare. A partir d’aquesta edat hauran de canviar-se sols als vestidors corresponents.
Cal utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se per la zona de vestuaris.

Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

Tots els abonats poden gaudir de taquilles d'ús puntual dotades de pany que funcionen amb cadenat. Els cadenats es poden comprar a la mateixa instal·lació.
Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana. No es retornarà la moneda, en concepte de despesa de gestió.
En cas de pèrdua i/o trencament de la clau s’haurà d’abonar l’import de la mateixa (3 €).
Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malgastar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.
Cal eixugar-se a la zona de dutxes.

4. SALA DE FITNESS
No està permesa l’entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 16 anys.
No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.
Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la TOVALLOLA entre el cos i l’aparell emprat.
En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
L’horari del tècnic de fitness estarà exposat a la sala.
En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.
El material emprat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.
Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l’arxivador un cop n’hagin fet ús. No està permès endur-se elprograma fora del centre esportiu.
En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, cal avisar immediatament al tècnic esportiu.
Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo -articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.

5. SALES D'ACTIVITATS DIRIGIDES
No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 16 anys, excepte les programades per aquesta franja d’edat.
No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors nu, amb calçat inadequat o sense tovallola.
Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l’any a excepció del mes d’agost i els dies festius.
És obligatori l’ús de la TOVALLOLA per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.
El material utilitzat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.

Cal ser puntual. No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

En cas de trobar-vos malament, no li tragueu importància, cal avisar immediatament al tècnic esportiu.
Determinades activitats dirigides tenen limitació d'aforament. Els usuaris s'hauran d'informar dels procediments per la reserva de places.
Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo -articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.

6. SALA DE CYCLING
No està permesa l’entrada ni la realització d’aquestes activitats als menors de 16 anys.  
No és permès menjar, fumar, ni entrar envasos de vidre ni bosses d'esport.
Cal col·locar les bicicletes al lloc indicat, al principi i al final de l’activitat.
És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.
És obligatori l’ús de la TOVALLOLA per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.
Per evitar lesions, no entreu a la classe un cop finalitzat l’escalfament (+ /- 10 minuts de l’inici).
Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament, i informa al tècnic esportiu.
Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo -articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.
Com que l'aforament és limitat, informat del mètode de reserva de bicicletes a la recepció.

7. PISCINA COBERTA
Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable. Aquest adult haurà d’estar amb ell durant tota l’estada del menor a la piscina.
Cal utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la zona i dutxar-se abans d'entrar a l'aigua.
No és permès menjar, fumar, ni entrar envasos de vidre ni bosses d'esport.
És obligatori l’ús del casquet de bany i banyador d’una sola peça per als homes i d’una o de dues peces per a les dones.
Al recinte de piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
Respecteu els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.
En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o tècnic esportiu.
En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, cal avisar als tècnics o socorristes i anar sempre acompanyats.
No et banyis si pateixes alguna malaltia de transmissió hídrica o dèrmica.
Si pateixes alguna patologia cardiovascular o respiratòria, o bé estàs embarassada, consulta a un metge o especialista.

8. SOLARIUM
L’horari d’obertura de l’espai del Solàrium serà: feiners i dissabtes de 10:00 h a 19:00h i diumenges de 10:00 h a 13:30h.
L’accés a l’espai del Solàrium es farà exclusivament per les zones senyalitzades a tal efecte.
No es permet menjar, FUMAR, ni entrar envasos o ampolles de vidre ni llaunes.
Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable en tot moment.
No es permet accedir amb roba i calçat de carrer a la zona de solàrium. Haureu de fer servir  roba de bany i sabatilles per desplaçar-vos per l’espai.
Cal respectar l’espai destinat per a cursets o d’altres activitats planificades per la instal·lació.
No es permet l’ús d’aparells musicals que propaguin el so a l’ambient així com de qualsevol tipus de suport o mitjà que permeti l’enregistrament d’imatges.
Per evitar molèsties a altres usuaris, no es pot fer ús de pilotes, pales o altres elements lúdics.
No es permet realitzar cap tipus d’activitat perillosa, com córrer, saltar, empènyer o practicar qualsevol joc que comporti algun risc físic per als usuaris.
Per accedir a la zona de piscina caldrà rentar-se els peus i les xancletes a les dutxes.
No es permet fer servir cap tipus de sabó a les dutxes.
Cal seguir sempre les indicacions del personal socorrista, de vigilància i/o tècnic de la instal·lació.
No es permet l’ús de para-sols ni cadires o similars, excepte les gandules habilitades amb aquest propòsit.
Les gandules només es podran fer servir en l’espai habilitat a aquest efecte, i no es podran reservar ni traslladar de lloc.
Es recomana utilitzar protecció solar en funció del tipus de pell.
Es recomana una exposició responsable al Sol.

9. TERMARIUM/HIDROMASSATGE
No es permet l’ús als menors de 16 anys.
No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes d’hipotensió (tensió baixa), cardiopaties greus o varius. En cas de dubte consulteu al metge.
És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor, i fer ús del casquet de bany.
No és recomanable estar-hi més de 10 - 15 minuts seguits.
Cal treure’s tots els objectes que oprimeixin la nostra pell (rellotges, cadenes, arracades, etc.).
Cada un d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que cal seguir adequadament.
Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en informar al tècnic esportiu.
Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.

10. PÀDEL
Se debe reservar este espacio antes de utilizarlo. Informa't del sistema de reserves a la recepció.
La reserva se podrá efectuar con una semana de antelación. Se deberá facilitar el nombre, apellidos y el número de abonado para poder formalizar la reserva.
Las pistas sólo podrán ser reservadas por los abonados mayores de 16 años, o bien menores acompañados de un adulto (mayores de 18 años).
Antes de empezar la partida es obligatorio presentarse en recepción para confirmar la reserva.
No se permite entrar vestido de calle. Es obligatorio utilizar zapatillas deportivas especiales para la práctica del pádel.
En caso de necesitar luz artificial en la pista de pádel, los jugadores deberán abonar el importe estipulado para el consumo de luz eléctrica en el momento de empezar a jugar.
Si un abonado tiene hecha la reserva i no se presenta sin haberlo comunicado previamente en recepción , deberá abonar el importe de alquiler de la pista.
Cal ser puntual a la finalització del temps de pista per no molestar a la resta de jugadors.

11. TAQUILLES DE LLOGUER
Només poden utilitzar aquest servei els abonats al centre esportiu.
Per llogar la taquilla us heu de dirigir al servei d'atenció a l'abonat per tramitar l'alta de la mateixa.
La signatura d'aquest full comporta l’acceptació de la normativa d'ús de la mateixa.
El lloguer és trimestral i es renova automàticament.
El pagament es realitzarà a través del banc. Si vol donar de baixa el servei ho ha de comunicar al servei d'atenció a l'abonat abans del dia 20 del mes que finalitzi el trimestre.
El preu del lloguer trimestral serà de __ euros.
Si per qualsevol motiu vostè vol rescindir aquest servei abans del termini contractat, no s'abonarà la diferencia.
L'abonat es l'únic responsable de la tanca i de l'estat de conservació de la taquilla. Qualsevol pèrdua o desperfectes ocasionats seran responsabilitat de l'abonat.
Si l'abonat no recorda la seva clau i demana l’obertura de la taquilla, se li carregaran les despeses d'obertura.
Per qüestions higièniques i sanitàries esta prohibit deixar roba o materials humits o mullats.
La primera setmana de cada nou trimestre el centre us informarà de la data de desinfecció de les taquilles per a que les pugueu deixar obertes.
El centre esportiu es reserva el dret de variar aquesta normativa en benefici del correcte ús del servei.

 

RÈGIM DISCIPLINARI 
Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de
conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran
utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o
la pròpia entitat consideri oportú emprendre.
1. INFRACCIONS
Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS.
Es consideren infraccions MOLT GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una
pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a
l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.
b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de
la instal·lació esportiva.
e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.
f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.
j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de
l'entitat o dels seus usuaris.
l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les
circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els
comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en
l'activitat esportiva.
m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
n) Encendre foc.
o) La reincidència de faltes greus.
Es consideren infraccions GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les
circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació
esportiva quan no es consideri molt greu.
c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius.
RD Ed. A Maig 2013
d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no
sigui paper o plàstic.
f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per
a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.
h) Impartir classes sense autorització.
i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats
sense autorització expressa.
n) La reincidència de faltes lleus.
Es consideren infraccions LLEUS
a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.
f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la
normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.
2. SANCIONS
La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a
partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.
La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès
entre 1 mes i 1 any.
La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua
dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.
3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari,
l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels
danys i perjudicis causats.
RD Ed. A Maig 2013
4. RESPONSABLES
a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no
sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària,
conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
5. PROCEDIMENT
Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:
a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient
disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat podrà fer ús de les
instal·lacions, excepte en els casos d'infraccions greus o molt greus.
b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en
defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.
c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la
recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
d) Les faltes considerades com a infraccions molt greus seran informades a l'àrea d'esports de l'Ajuntament
del mateix municipi, en el cas que la instal·lació sigui de caràcter públic.

 

ÚS DE LES INVITACIONS
Els centres Duet Sports poden fer entrega d'invitacions als abonats i no abonats amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre esportiu a persones que no són abonades del mateix. Per fer ús d'aquestes invitacions s'haurà d'atendre a:

  • - Cada centre Duet Sports decidirà el motiu d'entrega de les invitacions en funció de la seva pròpia política comercial, sense que per aquest motiu calgui mantenir aquests motius de forma indefinida en el temps.
  • - Existeix un límit en l'ús de les invitacions per cada usuari de 2 invitacions a l'any. Aquest periode es comptabilitzarà des de l'ús de la primera de les invitacions de manera que comptant des d'aquesta data no es podran usar més de 2 invitacions en un periode menor d'1 any.
  • - Les invitacions no podran ser usades per ex-abonats que portin de baixa menys d'1 any o bé tinguin algun rebut pendent.
  • - L'ús d'una invitació permet a l'usuari accedir durant 1 dia al centre esportiu i fer ús dels mateixos serveis i activitats dels abonats amb quota total. En cap cas inclourà serveis com cursos, entrenaments personals, serveis d'estètica, serveis de salut,...
  • - L'ús d'una invitació implica permetre el tractament de les dades personals de l'usuari.
  • - Amb l'ús de les invitacions, l'usuari accepta ser coneixedor dels riscos implícits que l'exercici físic pot tenir per a la salut i exonera a l'empresa de qualsevol responsabilitat per danys i lesions.
  • - La Direcció de cada centre Duet Sports podrà modificar aquesta política en benefici de la comoditat dels propis abonats.
Alta
on-line
Tornar a inici